Deelnemers Zwolle

Pauropus voor Deelnemers

Pauropus werk- & re-integratiebedrijf

De doelgroepen van Pauropus zijn heel divers: uitkeringsgerechtigden die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn en weinig werkervaring hebben, dak- en thuislozen, voortijdig schoolverlaters, ex-gedetineerden en (ex) verslaafden. Veelal is er sprake van een zogenaamde multiproblematiek: een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden en verslavings- en/of psychiatrische problematiek.

De kracht van Pauropus
Wanneer een deelnemer wordt aangemeld of zichzelf aanmeld vindt er binnen een week een kennismakingsgesprek plaats waarin het individuele trajectplan wordt opgesteld. Na de intake kan de deelnemer direct aan de slag. Daarna worden met behulp van de AVL-methodiek en de Zelfredzaamheidsmatrix de competenties en de belemmeringen in kaart gebracht waarmee het individuele trajectplan verder vormgegeven wordt.

Met de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de deelnemers staat Pauropus midden in de samenleving én het bedrijfsleven.

Begeleiding
Door de beste begeleiders in dienst te hebben en aanspreekbaar te zijn op de geleverde diensten wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Pauropus bewaakt. Deelnemers worden betrokken in het groepsproces, worden voor vol aangezien en zijn mede verantwoordelijk voor het geleverde werk. Van essentieel belang is de invloed die de werkbegeleiders hebben op de mentaliteit en leergierigheid van de deelnemers.

Werknemersvaardigheden en vakkennis worden opgedaan waarmee kansen ontstaan bij andere bedrijven dan die in het publieke domein. Met behulp van de AVL-methodiek wordt gedurende het traject de voortgang van elke deelnemer gemonitord en worden trajectdoelen indien nodig aangepast. De mogelijkheden variëren van het aanleren van basale arbeidsvaardigheden zoals: op tijd komen, er representatief uitzien en normale
omgangsvormen tot het volgen van een VCA-opleiding en sollicitatietraining.

De werkzaamheden
Pauropus voert een groot scala aan werkzaamheden uit in de openbare ruimte voor gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloopwerk, schoonmaakwerkzaamheden, bestraten, snoeien en andere groenwerkzaamheden.

Pauropus verricht haar werkzaamheden herkenbaar in het straatbeeld met de doelgroepen die niet altijd goed bekend staan in de maatschappij en hun
directe omgeving. Hierdoor zien inwoners van een gemeente en de samenleving deze mensen op een andere, meer positieve manier en krijgt men de erkenning die ze verdienen.

Re-integreren of Dagbesteding bij Pauropus

Het traject dat werkt!

Zoek je een plek voor dagbesteding of wil je re-integreren op de Arbeidsmarkt?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze vestigingen.

 

Pauropus in de Wijk

Pauropus verzorgt sinds 2013 voor de gemeente Zwolle activeringstrajecten voor mensen die een uitkering ontvangen en vallen onder de Participatiewet. Het traject ‘Meedoen in de Wijk’ is bedoeld voor mensen die om welke reden dan ook niet (kunnen) werken. Ondanks dat u misschien psychisch of fysiek beperkt wordt in uw mogelijkheden zijn er vaak nog veel dingen die u wél kunt doen. Gemeente Zwolle wil graag dat u meedoet in de stad. Zo voorkomt u dat u mogelijk veel alleen bent en blijft u actief in de samenleving. Dit wordt ook wel maatschappelijk participeren genoemd.

In een traject van maximaal een jaar wordt u begeleid, er wordt gekeken naar waar u nú staat en wat uw mogelijkheden zijn. De mogelijkheden waar op ingezet wordt is meedoen in uw wijk. Dat kan zijn door te schakelen tussen buurtbewoners of door te kijken naar passende activiteiten buitenshuis, begeleid vrijwilligerswerk of zelfstandig vrijwilligerswerk.
Natuurlijk wordt ook gezocht naar passende hulpverlening voor eventuele belemmerende factoren in uw situatie. Voor degenen die daar geschikt voor zijn bieden wij hulp bij oriënteren en/of solliciteren naar een stageplek, een begeleide baan of een regulier betaalde baan.

Pauropus begeleidt deelnemers in het activeringstraject door regelmatig persoonlijk contact te hebben, ook wanneer iemand al vrijwilligerswerk doet of nog niet in staat is om iets te doen. Persoonlijke gesprekken vinden plaats in een wijkcentrum bij u in de buurt, zo zijn we dichtbij en kunt u op een laagdrempelige manier kennis maken met de voorzieningen en bewoners in uw eigen wijk. De trajectbegeleider van Pauropus denkt in mogelijkheden, helpt u met het oplossen of verkleinen van hindernissen, waarborgt uw voortgang en begeleidt u tot u meedoet naar vermogen.

Er wordt altijd samen gezocht naar iets dat u interesseert en wat bij u past, wanneer u namelijk actief bezig gaat met iets waar u blij van wordt en energie door krijgt kan dit een enorm positief effect op uw leven hebben.

Het volledige beeld van wie u bent, wat u wél maar ook niet kunt en de verloop van het traject wordt tussentijds & bij afronding terug gekoppeld naar gemeente Zwolle en het Sociaal Wijk Team. Zo weet u zeker dat uw situatie duidelijk en bekend is.