Overheid Doetinchem

Pauropus voor Overheid

Pauropus biedt oplossingen in het kader van de nieuwe Participatiewetgeving en staat voor het initiëren, opzetten & uitvoeren van projecten voor gemeenten die een passende oplossing zoeken voor het activeren van hun moeilijk bereikbare klanten.

Transformatie binnen het sociale domein

Pauropus is bij uitstek een maatschappelijke onderneming en staat middenin de samenleving. Enerzijds door het brede netwerk binnen zorg, onderwijs, jeugd en participatie. Anderzijds doordat de trajecten te allen tijde gericht zijn op een maximale maatschappelijke deelname. Dat kan zijn regulier werk, maar ook vrijwilligerswerk, een opleiding, arbeidsmatige dagbesteding of belevingsgerichte dagbesteding behoren nadrukkelijk tot de mogelijkheden.

Pauropus kan meedenken over en mee ontwikkelen aan de transformatie door het inbrengen van ideeën over hoe het rendement verhoogd kan worden door slimmer te organiseren en meer samen te werken binnen en tussen de verschillende domeinen. Hoe de verschillende financieringsstromen (WLZ, WMO, Jeugd en Participatie) elkaar kunnen versterken in plaats van tegenwerken. Hoe, kort gezegd, een omgeving gecreëerd kan worden waarin alle doelgroepen gebruik kunnen maken van het voor hen noodzakelijke aanbod binnen het kader van de beschikbare middelen.

Verbinding met andere beleidsterreinen

Het brede netwerk van Pauropus binnen zorg, onderwijs, jeugd en participatie is niet alleen noodzakelijk voor de uitvoering van de huidige trajecten, maar is ook van groot belang om de resultaten, na afronding van de trajecten te laten beklijven. Voor de doelgroepen die gebruik maken van de gemeentelijke of landelijke voorzieningen of dat nu de participatiewet is, de WMO, de Jeugdwet of de WLZ geldt tenslotte in vrijwel alle gevallen dat er meer aan de hand is dan het specifieke probleem waardoor zij een beroep doen op de voorzieningen. Dat vraagt een breed vangnet en brede ondersteuning die Pauropus, dankzij het netwerk en de brugfunctie kan vervullen.

Die brugfunctie blijkt ook in toenemende mate van belang voor het bedrijfsleven. We zien de kloof tussen de participanten en het bedrijfsleven toenemen en dat is een onwenselijke ontwikkeling. Het bedrijfsleven biedt immers kansen voor de participanten. In eerste instantie door het bieden van werkervaringsplaatsen en stageplaatsen en daarna in het kader van de uitstroom van de participanten naar regulier en betaald werk. Pauropus zal, middels het uitvoeren van incidentele werkzaamheden binnen bedrijven, de band met het bedrijfsleven versterken en de beeldvorming van de doelgroep wijzigen.