Deelnemers

Pauropus voor Deelnemers

De doelgroepen van Pauropus zijn heel divers: uitkeringsgerechtigden die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn en weinig werkervaring hebben, dak- en thuislozen, voortijdig schoolverlaters, ex-gedetineerden en (ex) verslaafden. Veelal is er sprake van een zogenaamde multiproblematiek: een combinatie van problemen op verschillende levensgebieden en verslavings- en/of psychiatrische problematiek.

De kracht van Pauropus
Wanneer een deelnemer wordt aangemeld of zichzelf aanmeld vindt er binnen een week een kennismakinggesprek plaats waarin het individuele trajectplan wordt opgesteld. Na de intake kan de deelnemer direct aan de slag. Daarna worden met behulp van de AVL-methodiek en de Zelfredzaamheidsmatrix de competenties en de belemmeringen in kaart gebracht waarmee het individuele trajectplan verder vormgegeven wordt.

Met de werkzaamheden die uitgevoerd worden door de deelnemers staat Pauropus midden in de samenleving én het bedrijfsleven.

Begeleiding
Door de beste begeleiders in dienst te hebben en aanspreekbaar te zijn op de geleverde diensten wordt de kwaliteit van de dienstverlening van Pauropus bewaakt. Deelnemers worden betrokken in het groepsproces, worden voor vol aangezien en zijn mede verantwoordelijk voor het geleverde werk. Van essentieel belang is de invloed die de werkbegeleiders hebben op de mentaliteit en leergierigheid van de deelnemers.

Werknemersvaardigheden en vakkennis worden opgedaan waarmee kansen ontstaan bij andere bedrijven dan die in het publieke domein. Met behulp van de AVL-methodiek wordt gedurende het traject de voortgang van elke deelnemer gemonitord en worden trajectdoelen indien nodig aangepast. De mogelijkheden variëren van het aanleren van basale arbeidsvaardigheden zoals: op tijd komen, er representatief uitzien en normale
omgangsvormen tot het volgen van een VCA-opleiding en sollicitatietraining.

De werkzaamheden
Pauropus voert een groot scala aan werkzaamheden uit in de openbare ruimte voor gemeenten, woningbouwcorporaties en bedrijven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloopwerk, schoonmaakwerkzaamheden, bestraten, snoeien en andere groenwerkzaamheden.

Pauropus verricht haar werkzaamheden herkenbaar in het straatbeeld met de doelgroepen die niet altijd goed bekend staan in de maatschappij en hun
directe omgeving. Hierdoor zien inwoners van een gemeente en de samenleving deze mensen op een andere, meer positieve manier en krijgt men de erkenning die ze verdienen.

Re-integreren of Dagbesteding bij Pauropus

Het traject dat werkt!

Zoek je een plek voor dagbesteding of wil je re-integreren op de Arbeidsmarkt?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze vestigingen.

Locaties